دانلود سوالات و پاسخ آزمون‌های قلمچی

جدول1- آزمون قلمچی تجربی ( غیر حضوری )

نوع آزمون نظام قدیم / نظام جدید تاریخ آزمون لینک صفحه دانلود
غیرحضوری قلمچی نظام جدید 31 فروردین 97 دانلود آزمون قلمچی غیر حضوری 31 فروردین 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 17 فروردین 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 17 فروردین 97رشته تجربی
غیرحضوری قلمچی نظام جدید 7 فروردین 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 7 فروردین 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 14 اردیبهشت 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 14 اردیبهشت 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 28 اردیبهشت 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 28 اردیبهشت 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 4 خرداد 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 4 خرداد 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 11 خرداد 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 11 خرداد 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 15 تیر 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 15 تیر 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 1 تیر 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 1 تیر 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 22 تیر 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 22 تیر 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 5 مرداد 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 5 مرداد 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 19 مرداد 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 19 مرداد 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 2 شهریور 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 2 شهریور 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 16 شهریور 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 16 شهریور 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 20 مهر 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 20 مهر 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 4 آبان 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 4 آبان 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 18 آبان 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 18 آبان 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 2 آذر 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 2 آذر 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 16 آذر 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 16 آذر 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 30 آذر 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 30 آذر 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 21 دی 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 21 دی 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 5 بهمن 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 5 بهمن 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 19 بهمن 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 19 بهمن 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 3 اسفند 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 3 اسفند 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 17 اسفند 97 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 17 اسفند 97 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 7 فروردین 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 7 فروردین 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 30 فروردین 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 30 فروردین 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 16 فروردین 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 16 فروردین 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 13 اردیبهشت 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 13 اردیبهشت 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 27 اردیبهشت 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 27 اردیبهشت 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 17 خرداد 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 17 خرداد 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 24 خرداد 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 24 خرداد 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 21 تیر 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 21 تیر 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 4 مرداد 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 4 مرداد 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 18 مرداد 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 18 مرداد 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 1 شهریور 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 1 شهریور 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 15 شهریور 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 15 شهریور 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 19 مهر 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 19 مهر 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 3 آبان 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 3 آبان 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 17 آبان 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 17 آبان 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 1 آذر 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 1 آذر 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 15 آذر 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 15 آذر 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 29 آذر 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 29 آذر 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 27 دی 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 27 دی 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 11 بهمن 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 11 بهمن 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 25 بهمن 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 25 بهمن 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 9 اسفند 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 9 اسفند 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 23 اسفند 98 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 23 اسفند 98 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 7 فروردین 99 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 7 فروردین 99 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 15 فروردین 99 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 15 فروردین 99 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی  نظام جدید 29 فروردین 99 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 29 فروردین 99 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 12 اردیبهشت 99 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 12 اردیبهشت 99 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 27 تیر 99 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 27 تیر 99 رشته تجربی
غیر حضوری قلمچی نظام جدید 10 مرداد 99 دانلود آزمون قلمچی غیرحضوری 10 مرداد 99 رشته تجربی

جدول2- آزمون قلمچی تجربی ( حضوری )

نوع آزمون نظام قدیم / نظام جدید تاریخ آزمون لینک صفحه دانلود
حضوری قلمچی نظام جدید 21 تیر 98 دانلود آزمون 21 تیر 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 4 مرداد 98 دانلود آزمون 4 مرداد 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 18 مرداد 98 دانلود آزمون 18 مرداد 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 1 شهریور 98 دانلود آزمون 1 شهریور 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 15 شهریور 98 دانلود آزمون 15 شهریور 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 22 شهریور 98 دانلود آزمون 22 شهریور 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 5 مهر 98 دانلود آزمون 5 مهر 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 19 مهر 98 دانلود آزمون 19 مهر 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 3 آبان 98 دانلود آزمون 3 آبان 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 17 آبان 98 دانلود آزمون 17 آبان 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 1 آذر 98 دانلود آزمون 1 آذر 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 15 آذر 98 دانلود آزمون 15 آذر 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 29 آذر 98 دانلود آزمون 29 آذر 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 20 دی 98 دانلود آزمون 20 دی 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 27 دی 98 دانلود آزمون 27 دی 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 11 بهمن 98 دانلود آزمون 11 بهمن 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 25 بهمن 98 دانلود آزمون 25 بهمن 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 9 اسفند 98 دانلود آزمون 9 اسفند 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 23 اسفند 98 دانلود آزمون 23 اسفند 98 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 7 فروردین 99 دانلود آزمون 7 فروردین 99 قلچمی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 15 فروردین 99 دانلود آزمون 15 فروردین 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 29 فروردین 99 دانلود آزمون 29 فروردین 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 12 اردیبهشت 99 دانلود آزمون 12 اردیبهشت 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 19 اردیبهشت 99 دانلود آزمون 19 اردیبهشت 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 26 اردیبهشت 99 دانلود آزمون 26 اردیبهشت 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 9 خرداد 99 دانلود آزمون 9 خرداد 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 23 خرداد 99 دانلود آزمون 23 خرداد 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 6 تیر 99 دانلود آزمون 6 تیر 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 20 تیر 99 دانلود آزمون 20 تیر 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 3 مرداد 99 دانلودآزمون 3 مرداد 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 17 مرداد 99 دانلود آزمون 17 مرداد 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید 24 مرداد 99 دانلود آزمون 24 مرداد 99 قلمچی رشته تجربی
حضوری قلمچی نظام جدید
حضوری قلمچی نظام جدید
حضوری قلمچی نظام جدید
حضوری قلمچی نظام جدید
حضوری قلمچی نظام جدید
حضوری قلمچی نظام جدید
حضوری قلمچی نظام جدید
حضوری قلمچی نظام جدید
اسکرول به بالا