آمار و احتمال – جلسه 1

تدریس فصل هفتم ریاضی یازدهم درس آمار و احتمال  سایت آلا آمار و احتمال یازدهم فصل اول آموزش آمار و احتمال یازدهم ریاضی آلا فصل اول…
رایگان!

حد و پیوستگی – جلسه 1

تدریس فصل 6 ریاضی یازدهم حد و پیوستگی  تدریس محاسبه حد توابع یازدهم جزوه حد و پیوستگی یازدهم تجربی فیلم آموزش حد و پیوستگی یازدهم ریاضی آموزش حد…
رایگان!

توابع نمایی و لگاریتمی – جلسه 1

تدریس فصل 5 ریاضی یازدهم توابع نمایی و لگاریتمی  سایت آلا ریاضی یازدهم تجربی فصل پنجم فصل پنجم توابع نمایی و لگاریتمی فیلم آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل…
رایگان!

مثلثات – جلسه 1

تدریس فصل 4 ریاضی یازدهم درس مثلثات  آموزش فصل 4 حسابان یازدهم سایت آلا ریاضی یازدهم تجربی فصل چهارم سایت آلا حسابان یازدهم فصل چهارم آموزش فصل مثلثات حسابان یازدهم اموزش فصل مثلثات ریاضی…
رایگان!