جریان اطلاعات در سلول – پارت 1

تدریس فصل 2 زیست دوازدهم  جریان اطلاعات در سلول جزوه فصل دوم زیست دوازدهم تدریس گفتار دوم فصل اول زیست دوازدهم فصل دوم زیست دوازدهم موقاری خلاصه فصل دوم زیست دوازدهم تدریس گفتار سوم فصل دوم زیست…
رایگان

مولکول‌های اطلاعاتی – پارت 1

تدریس فصل ۱ زیست دوازدهم مولکول‌های اطلاعاتی  جزوه فصل اول زیست دوازدهم گفتار 3 فصل 1 زیست دوازدهم تدریس گفتار دوم فصل اول زیست دوازدهم فصل اول زیست دوازدهم جلال موقاری مولکول های…
رایگان

رشد گیاه

تدریس فصل ۹ زیست یازدهم رشد گیاه  زیست عمارلو تدریس فصل 2 یازدهم تدریس فصل 9 زیست یازدهم عمارلو تدریس گفتار ۱ فصل ۹ زیست یازدهم زیست گیاهی یازدهم الا جزوه زیست یازدهم جلال…
رایگان

تولید مثل گیاهان

تدریس فصل ۸ زیست یازدهم تولید مثل گیاهان  تدریس گفتار ۱ فصل ۸ زیست یازدهم زیست یازدهم فصل ۸ الا زیست یازدهم فصل…
رایگان