کار، انرژی و توان – جلسه 2

پاسخ تمرینات فصل دوم فیزیک دهم تجربی فیزیک دهم فصل دوم انرژی جنبشی فصل دوم فیزیک دهم تجربی آلا تدریس فصل سوم فیزیک دهم جزوه فصل دوم فیزیک دهم فیزیک دهم فصل سوم تدریس…
رایگان

کار، انرژی و توان – جلسه 1

تدریس فصل 2 فیزیک دهم کار،  انرژی و توان تدریس فیزیک دهم فصل دوم جزوه توان و بازده فیزیک دهم سایت آلا فیزیک دهم سایت…
رایگان

فیزیک و اندازه گیری

تدریس فصل 1 فیزیک دهم فیزیک و اندازه گیری فصل اول فیزیک دهم تجربی امیر مسعودی فصل اول فیزیک دهم تجربی آلا اموزش فیزیک دهم هنرستان فصل اول آموزش فیزیک دهم تجربی…
رایگان