حفاظت شده: پنل انتخاب رشته

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

رایگان

شیمی راهی به سوی … – جلسه 1

تدریس فصل 4 شیمی دوازدهم شیمی راهی به سوی ...  جزوه شیمی دوازدهم فصل چهارم سایت آلا شیمی دوازدهم فصل اول تدریس شیمی دوازدهم…
رایگان

شیمی جلوه‌ای از هنر – جلسه 1

تدریس فصل 3 شیمی دوازدهم شیمی جلوه‌ای از هنر شیمی دوازدهم فصل سوم الا سایت آلا شیمی دوازدهم فصل چهارم تدریس فصل 1 شیمی 12 شیمی…
رایگان

الکتروشیمی – جلسه 3

تدریس فصل 2 شیمی دوازدهم الکتروشیمی  جمع بندی فصل دوم شیمی دوازدهم جزوه فصل دوم شیمی دوازدهم اکسایش و کاهش شیمی دوازدهم آموزش فصل دوم شیمی دوازدهم آلا تست شیمی دوازدهم فصل دوم…
رایگان

مولکول‌ها در خدمت تندرستی – جلسه 1

تدریس فصل 1 شیمی دوازدهم مولکول‌ها در خدمت تندرستی  تدریس فصل 1 شیمی 12 جزوه فصل اول شیمی دوازدهم مسائل فصل اول شیمی دوازدهم شیمی 12 فصل 1 شیمی…
رایگان